คำย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในวิทยุโทรเลข หรือ CW Morse Code Abbreviations

 

รหัส Morse จำเป็นต้องใช้ตัวอักษรย่อ เพื่อให้การติดต่อข่าวสารของนักวิทยุสมัครเล่น เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ใช้เวลาน้อยที่สุด และเข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะนักวิทยุที่ใช้ภาษาต่างกัน

รหัส Morse จำเป็นต้องใช้ตัวอักษรย่อ เพื่อให้การติดต่อข่าวสารของนักวิทยุสมัครเล่น เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ใช้เวลาน้อยที่สุด และเข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะนักวิทยุที่ใช้ภาษาต่างกัน

 

Prosigns คำย่อเหล่านี้ เวลาส่งเราจะส่งแบบติดต่อกันไปเลย โดยไม่มีการเว้นจังหวะระหว่างตัวอักษร ในการเขียนเราจะเขียนเครื่องหมาย Bar เอาไว้ข้างบน

AA    End Of Line
AAA  Full Stop
AC    @ symbol used in email addresses
AR    End of message
AS    Stand by; wait
BT    Separation (break) between address and text; between text and signature.
HH    (Error in sending. 8 dits - Transmission continues with last word correctly sent.)
II       Short form of above <HH>
IMI    Repeat; I say again. (Difficult or unusual words or groups.)
KN    Invitation to a specific station to transmit
NR    Number follows
SK    Out; clear (end of communications, no reply expected.)

ABT About
ADEE Addressee
ADS Address
ADR Address
AGN Again
ANI Any
ANT Antenna
B4 Before
BK Break (สัญญาณ Break ใช้สำหรับ Break เพื่อหยุดการส่ง )
BT - (สัญญาณแยกข้อความในการติดต่อทาง CW)
BTH  Both
BURO Bureau
C Yes
CFM Confirm
CL Closing Station ปิดสถานี ปิดเครื่องรับ - ส่ง
CUL See you later
DA Day
DE From, This Is
DIFF Difference
DLD Delivered
DLVD Delivered
DN Down
DR Dear
DSW Russian CW abbreviation for goodbye.
DWN Down
DX Distance
ES And
FB Fine business
GA Go ahead (ใช้หลังการ CQ หรือเมื่อสิ้นสุดการส่ง เพื่อเชิญให้สถานีต่าง ๆ เรียกเข้ามาได้)
GA Good afternoon
GB Good bye
GB God bless
GE Good evening
GG Going
GM Good morning
GN Good night
GND Ground
GUD Good
HI Laughter
HI High
HR Here; hear
HV Have
HW How; how copy
K Go, invite any station to transmit
LID A poor operator (พนักงานอ่อนหัด)
LSN Listen
LW Long Wire., Long Wave
MSG Message
N No
NIL Nothing
NR Number
NW Now
OB Old boy
OM Old man
OP Operator
OT Old timer; old top
PBL Preamble
PKG Package
PSE Please
PT Point
PWR Power
PX Press, Prefix
R Received as transmitted; Are;
R Decimal Point  (with numbers)
RC Ragchew
RCD Received
RCVR Receiver
RE Concerning; Regarding
REF Refer to; Referring to; Reference
RFI Radio frequency interference
RIG Station equipment
ROTFL Rolling on the floor laughing
RPT Repeat, Report
RTTY Radio teletype
RST Readability, strength, tone
RX Receive, Receiver
SED Said
SEZ Says
SIG Signal
SK Clear (เลิกการติดต่อ ใช้เพื่อเสดงว่าจบการติดต่อแล้ว ยังเปิดสถานีอยู่)
SKED Schedule
SRI Sorry
TMW Tomorrow
TNX Thanks
TT That
TU Thank you
TVI Television interference
TX Transmitter
UR; URS Your; Yours
VERT Vertical
VY Very
WKD; WKG Worked; working
WL Will
WUD Would
WX Weather
XMTR Transmitter
YF; XYL Wife
YL Young lady
33 Fondest Regards
55 Best Success
73 Best regards
88 Love and kisses
? question (เหมือนกับ QRL?)

GREY LINE รอยต่อระหว่างกลางวันและกลางคืนของโลก
RAG CHEW การคุยกัน ธรรมดา อย่างมีสาระ
LONG PATH ทางอ้อม
SHORT PATH ทางตรง
SPLIT การรับความถี่หนึ่งไปส่งอีกความถี่หนึ่ง
FER คือคำว่า FOR ใช้เฉพาะการติดต่อทาง CW
BARE FOOT ตัวเปล่า (เครื่องที่ออกอากาศ โดยไม่ใช้ เครื่องเพิ่มกำลังส่ง )
QSL CARD บัตรยืนยันการติดต่อ
QSL BUREAU สำนักงาน รับ - ส่ง QSL CARD ของสมาคม
GOOD JOB ทำงานได้ดีมาก (ใช้ชมการทำงานของเครื่อง ส่ง วิทยุ)
BIG GUN สถานีที่มีกำลังส่งแรง (ยิงไกลเหมือนปืนใหญ่)
NIL ไม่มี