SWR จริงและ SWR เสมือน

 

โดยปกติแล้วเวลาเราวัดค่า SWR ( standing wave ratio) เราจะวัดบริเวณใกล้ ๆ กับวิทยุรับส่ง ค่า SWR ที่ได้ไม่ใช่ค่า SWR ที่แท้จริง ถ้าเราต้องการวัดเพื่อหาค่าที่ถูกต้องเราจำเป็นต้องวัดที่ จุดต่อของสายอากาศ ส่วนค่า SWR ที่เราวัดได้ภายในสถานีเรามักจะเรียกว่าค่า SWR เสมือน ซึ่งค่านี้จะมีค่าน้อยกว่าค่า SWR ที่แท้จริงเสมอ ที่น้อยลงก็เกิดจากคลื่นสะท้อนจะถูกลดทอนในสายนำสัญญาณขณะที่เดินทางกลับมายังเครื่องส่งวิทยุ จึงทำให้ดูเหมือนว่าค่า SWR ดูดีขึ้น ยิ่งถ้าสายนำสัญญาณยิ่งยาวขึ้น ตัวเลขนี้ก็จะยิ่งดูดีขึ้น ค่า SWR เสมือนจะน้อยกว่าค่า SWR ที่แท้จริงเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับค่าการสูญเสียในสภาวะที่ Match ของสายนำสัญญาณที่ใช้

ตาราง สำหรับหาค่า SWR จริงเมื่อรู้ค่า SWR เสมือน (X หมายถึง SWR มีค่ามากกว่า 10)

ตาราง สำหรับหาค่า SWR จริงเมื่อรู้ค่า SWR เสมือน (X หมายถึง SWR มีค่ามากกว่า 10)

ถ้าเราต้องการวัด SWR ที่แท้จริงของสายอากาศเราจะเป็นต้องปีนเสาขั้นไปวัดที่จุดต่อสายอากาศ แต่ก็คงไม่สะดวก แต่ถ้าเราจะวัด SWR ตอนที่สายอากาศอยู่บนพื้นดินค่า SWR ที่ได้จะไม่เหมือนกับที่ถูกติดตั้งอยุ่บนเสา เนื่องจาก สถาพแวดล้อมต่างกัน ทางออกอีกวิธีก็คือใช้ตารางในการคำนวณหาค่า SWR ยกตัวอย่างเช่น วัดค่า SWR ที่ในสถานีได้ค่า 1.4:1 สายนำสัญญาณมีอัตราการสูญเสีย 3db ก็จะได้ค่า SWR ที่แท้จริงเป็น 2.0:1 เป็นต้น

จากตาราง พอจะสรุปได้ว่า ถ้าสายนำสัญญาณมีอัตราการสูญเสียมาก ค่า SWR จริง และค่า SWR เสมือนจะแตกต่างกันมาก

บทความที่เกี่ยวข้อง