ทดลองส่ง SSTV ใน MODE ต่าง ๆ

 

ทดลองรับส่ง SSTV ในระยะใกล้ เพื่อสังเกตคุณภาพและระยะเวลา ของภาพที่รับได้ในแต่ละโหมด

ภาพต้นแบบ

ภาพต้นแบบ

โหมด Scottie 2 ขนาด 320 X 256 ใช้เวลาส่ง 71 วินาท

โหมด Scottie 2 ขนาด 320 X 256 ใช้เวลาส่ง 71 วินาที

โหมด Scottie 1 ขนาด 320 X 256 ใช้เวลาส่ง 110 วินาท

โหมด Scottie 1 ขนาด 320 X 256 ใช้เวลาส่ง 110 วินาที

โหมด Martin 2 ขนาด 320 X 256 ใช้เวลาส่ง 58 วินาที

โหมด Martin 2 ขนาด 320 X 256 ใช้เวลาส่ง 58 วินาที

โหมด B/W 8 ขนาด 160 X 120 ใช้เวลาส่ง 8 วินาท

โหมด B/W 8 ขนาด 160 X 120 ใช้เวลาส่ง 8 วินาที

โหมด B/W 12 ขนาด 160 X 120 ใช้เวลาส่ง 12 วินาที

โหมด B/W 12 ขนาด 160 X 120 ใช้เวลาส่ง 12 วินาที

โหมด Robot 24 ขนาด 160 X 120 ใช้เวลาส่ง 24 วินาที

โหมด Robot 24 ขนาด 160 X 120 ใช้เวลาส่ง 24 วินาที

โหมด Robot 36 ขนาด 320 X 240 ใช้เวลาส่ง 36 วินาท

โหมด Robot 36 ขนาด 320 X 240 ใช้เวลาส่ง 36 วินาที

โหมด Robot 72 ขนาด 320 X 240 ใช้เวลาส่ง 72 วินาท

โหมด Robot 72 ขนาด 320 X 240 ใช้เวลาส่ง 72 วินาที

โหมด AVT 90 ขนาด 320 X 240 ใช้เวลาส่ง 90 วินาท

โหมด AVT 90 ขนาด 320 X 240 ใช้เวลาส่ง 90 วินาที

โหมด MR 73 ขนาด 320 X 256 ใช้เวลาส่ง 73 วินาที

โหมด MR 73 ขนาด 320 X 256 ใช้เวลาส่ง 73 วินาที

โหมด MR 90 ขนาด 320 X 256 ใช้เวลาส่ง 90 วินาท

โหมด MR 90 ขนาด 320 X 256 ใช้เวลาส่ง 90 วินาที

โหมด PD 50 ขนาด 320 X 256 ใช้เวลาส่ง 50 วินาท

โหมด PD 50 ขนาด 320 X 256 ใช้เวลาส่ง 50 วินาที

โหมด MP110-N ขนาด 320 X 256 ใช้เวลาส่ง 110 วินาท

โหมด MP110-N ขนาด 320 X 256 ใช้เวลาส่ง 110 วินาที

โหมด P 3 ขนาด 640 X 496 ใช้เวลาส่ง 203 วินาที (หรือ 3 นาที 23 นาที)

โหมด P 3 ขนาด 640 X 496 ใช้เวลาส่ง 203 วินาที (หรือ 3 นาที 23 วินาที)

โหมด P 7 ขนาด 640 X 496 ใช้เวลาส่ง 406 วินาที (หรือ 6 นาที 46 วินาที)

โหมด P 7 ขนาด 640 X 496 ใช้เวลาส่ง 406 วินาที (หรือ 6 นาที 46 วินาที)

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000