ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ Radio frequency Spectrum และรูปแบบการแพร่กระจายคลื่น

 

Radio frequency (RF) ความถี่วิทยุ จะมีค่าความถี่อยู่ในช่วง 3 Hz ถึง 300 GHz ดังตาราง

ชื่อย่านความถี่
(Name)  

สัญลักษณ์
(Symbol)  

ช่วงความถี่
(Range)  

ความยาวคลื่น
(Wavelength)  

Extremely low frequency ELF 3 to 30 Hz 10,000 km to 100,000 km
Super low frequency SLF 30 to 300 Hz 1,000 km to 10,000 km
Ultra low frequency ULF 300 Hz to 3 kHz 100 to 1000 km
Very low frequency VLF 3 to 30 kHz 10 to 100 km
Myriametric waves
Low frequency LF 30 to 300 kHz 1 to 10 km
Kilometric waves
Medium frequency MF 300 to 3000 kHz 100 m to 1 km
Hectometric waves
High frequency HF 3 to 30 MHz 10 to 100 m
Decametric waves
Very high frequency VHF 30 to 300 MHz 1 to 10 m
Metric waves
Ultra high frequency UHF 300 to 3000 MHz 10 to 100 cm
Decimetric waves
Super high frequency SHF j3 to 30 GHz 1 to 10 cm
Centimetric waves
Extremely high frequency EHF 30 to 300 GHz 1 to 10 mm
Millimetric waves

 

Propagation Modes

Es layer หรือ Sporadic E-layer เป็นกลุ่มบาง ๆ ของการ ionization สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุในช่วงความถี่ย่าน VHF ได้ Sporadic-E นี้สามารถเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง