หลักปฏิบัติและมารยาทในการเรียกขาน และการติดต่อสื่อสาร

 

มารยาทนักวิทยุสมัครเล่น

จรรยาบรรณของนักวิทยุสมัครเล่น

จรรยาบรรณของนักวิทยุหมายถึง หลักจริยธรรมของนักวิทยุสมัครเล่น ซึ่งได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหลักแห่งการประพฤติและปฏิบัติ ของนักวิทยุ เพื่อจุดมุ่งหมายแห่งความสามัคคี และความเรียบร้อยในสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ จรรยาบรรณของนักวิทยุสมัครเล่น ที่จะนำเสนอนี้ Paul M. Segal, W9EEA, in 1928 (พ.ศ.2471) และได้รับเกียรติจาก ARRL ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติและตีพิมพ์อยู่หน้าแรกของหนังสือ Radio Amateur Handbook ทุกฉบับติดต่อกันมานานจนถึงปัจจุบัน มีใจความโดยสรุป เพื่อประยุกต์ใช้กับนักวิทยุสมัครเล่นไทย ดังนี้

ข้อมูลจากหนังสือคู่มือนักวิทยุสมัครเล่น

หนังสือคู่มือนักวิทยุสมัครเล่น

The Amateur’s Code

The Radio Amateur is:

The original Amateur’s Code was written by Paul M. Segal, W9EEA, in 1928.

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000