อัตราการขยาย Gain ของสายอากาศ และวิธีการคิด

 

 

รูปที่ 1 เมื่อนำสายอากาศมาขนานกัน (Stacking) จะได้อัตราการขยายเป็น 1 เท่าคือ 3 dB

รูปที่ 1 เมื่อนำสายอากาศมาขนานกัน (Stacking) จะได้อัตราการขยายเป็น 1 เท่าคือ 3 dB

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบค่าแบบลิเนีย และแบบล็อก

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบค่าแบบลิเนีย และแบบล็อก

ตารางแสดงการเพิ่มขึ้นทั้งแบบลิเนีย และแบบล็อกจากการ นำสายอากาศที่มีอัตราการขยาย 3 dB เท่ากันมาขนานกัน หลาย ๆ ต้น

มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เราพบว่า สายอากาศที่มี Gain 10 dB นั้นมันจะมีการขยาย เป็น 100 เท่า (ของสายอากาศ ฮาล์ฟเวฟไดโพล) ถ้าเรามี 1 ตัว มันจะขยาย 100 เท่า ถ้าเรามี 2 ตัวมาต่อกัน มันจะขยาย 200 เท่า แต่ 200 เท่าไม่ใช่ 20 dB จะเป็น 10+ 3 dB คือ 13 dB เท่านั้น

จำนวนเท่าตัวนั้นมันเป็นแบบ ลิเนียร์ มีกี่ตัวก็ขยายเป็นเท่านั้น ๆ เท่า แต่ตัวเลข บอก dB มันเป็นแบบล็อก เพิ่มขึ้นอีก 3 dB ก็คือได้อีกเท่าตัว เพราัะเจ้าตัว dB นี้มันสัมพันธ์กันด้วยล็อก มาดูสูตรคำนวณกัน

 

สมมุติว่าเรามีเทียน 1 เล่ม มันสว่างเท่านี้ ถ้าเราเพิ่มเทียนเป็น 100 เล่ม อยากรู้ว่ามันสว่างขึ้น กี่ dB เราก็แทนค่าให้ 1 เล่น เป็น W2 และ 100 เล่มเป็น W1

การที่เรามีเทียน 100 เล่ม มีอัตราการขยายเป็น 100 เท่า คำนวณเป็น dB แล้วได้ 20 dB

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000