สัญญาณเรียกขาน E2 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ...โดย...

 

สัญญาณเรียกขาน E2  เริ่มใช้ตั้งแต่ ...

คลอดแล้ว E2 สัญญาณเรียกขานใหม่ สัญญาณเรียกขาน HS ของนักวิทยุสมัครเล่นเขต 1 หมดแล้ว โดยมี E21BA นาย นฤดม โรจนะหัสดิน ใบอนุญาตลงวันที่ 24 มีนาคม 2536 เป็นนักวิทยุสมัครเล่นคนแรกที่ได้รับสัญญาณเรียกขานใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000