Making vacuum tubes by hand สร้างหลอดสูญญากาศด้วยมือ

 

ภาพและผลงานต่อไปนี้มาจากฝีมือของ F2FO (Claude Paillard) นักวิทยุรุ่นเก่าของ ฝรั่งเศส เขาทำหลอดสูญญากาศ (หลอดไทรโอด :Triode) ด้วยวิธีการที่ดูแล้วง่าย ตามแบบฉบับของเขาเองด้วยมือ ลองติดตามชมได้ครับ

1 Heating the glass.

1 Heating the glass.

2 Flaring the hot glass.

2 Flaring the hot glass.

3 Flat structure used to support the filaments, grid and plate.

3 Flat structure used to support the filaments, grid and plate.

4 Attaching the air evacuation tube to the envelope

4 Attaching the air evacuation tube to the envelope

5 Flat structure with the filaments, grid and plate mounted

5 Flat structure with the filaments, grid and plate mounted

6 Welding the glass parts together.

6 Welding the glass parts together.

7 Evacuating the air.

7 Evacuating the air.

8 Sealing the tip.

8 Sealing the tip.

9 Making the base.

9 Making the base.

10 Finished tube and tube working in radio set.

10 Finished tube and tube working in radio set.

สามารถชม วีดีโอ แบบเต็ม ๆ ของ F2FO (Claude Paillard) ความยาวประมาณ 17 นาที

 

หลอดสูญญากาศแบบ triode ใช้ในวงจรขยาย มีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ filament หรือ cathode, grid, และ plate หรือ anode

สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ของหลอด Triode

สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ของหลอด Triode

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000