นราธิวาส ก็เคยตั้งชมรมวิทยุ CW กันมาแล้ว (อยากให้เพื่อนนักวิทยุเห็นว่า เมื่อก่อนเขาก็มีโครงการดี ๆ หลาย ๆ อย่างที่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมของนักวิทยุสมัครเล่น )

 

ข่าวเก่า จากหนังสือ 100 วัตต์

นราธิวาส ตั้งชมรม CW

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการประชุมใหญ่ประจำปี เมื่อวันที่ 7 กถมภาพันธ์ 2536 ณ ห้องเพอร์คาน่ามิวสิคฮอล์ โรงแรมตันหยง เพื่อดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ปี 2536 ที่ประชุมมีมติให้ คุณสมโภช เจนพานิชพงศ์ HS1FTL เป็นประธานชมรม และในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น ทางชมรม ได้จัดประชุมบรรยายพิเศษเพื่อตอบปัญหาในกิจกรรมวิทยุสมัครเล่น โดยท่านอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขและผู้บริหารระดับสูงของกรมไปรษณีย์โทรเลข

 

นราธิวาส ก็เคยตั้งชมรมวิทยุ CW กันมาแล้ว

และในเวลาใกล้เคียงกัน ได้มีการก่อตั้งชมรม CW จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นไปสู่ขั้นกลาง เผยแพร่ความรู้ เทคนิคการติดต่อรหัสมอร์สแก่สมาชิก และเพื่อพัฒนาความรู้ของนักวิทยุสมัครเล่นไปสู่มาตราฐานสากล

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000