How to read Capacitor Codes ทบทวนการอ่านค่า C

 

ทบทวนการอ่านค่า C แบบรวดเร็วโดยที่

ทบทวนการอ่านค่า C แบบรวดเร็ว

หลักที่สามตัวคูณ

หลักที่สาม ค่าตัวคูณ
0 1
1 10
2 100
3 1,000
4 10,000
5 100,000
6 ไม่ใช้
7 ไม่ใช้
8 0.01
9 0.1

หลักที่สี่

หลักที่ 4 ค่าความผิดพลาด
D +/- 0.5 pF
F +/- 1%
G +/- 2%
H +/- 3%
J +/- 5%
K +/- 10%
M +/- 20%
P +100% ,-0%
Z +80%, -20%

ตัวอย่างการอ่าน

ดังในรูปด้านบน c มีค่า 103Z

10 x 1,000 = 10,000 pF หรือ 0.01uF และมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ +80%, -20% โดยที่

1 micro = 1/1,000,000
1 nano = 1/1,000,000,000
1 pico = 1/1,000,000,000,000

ทบทวนการอ่านค่า C แบบรวดเร็ว

ถ้ามีการพิมพ์ Code แบบนี้ลงไปให้อ่านตามนี้

ค่า (pF) สัญญลักษณ์ ค่า (pF) สัญญลักษณ์
0.68 p68 15 15p
0.82 p62 18 18p
1.0 1p0 22 22p
1.2 1p2 27 27p
1.5 1p5 33 33p
1.8 1p8 39 39p
2.2 2p2 47 47p
2.7 2p7 56 56p
3.3 3p3 68 68p
3.9 3p9 82 82p
4.7 4p7 100 n10
5.6 5p6 120 n12
6.8 6p8 150 n15
8.2 8p2 180 n18
10 10p 220 n22
12 12p 270 n27

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000